پشتیبانی تارنما از افراد کم توان


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸

بخشنامه موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

  

مشخصات انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی استانمشخصات انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی استان            

دفترچه راهنما و پرسشنامه زنان مدیر سرپرست خانواردفترچه راهنما و پرسشنامه زنان مدیر سرپرست خانوار             

دفترچه راهنما و پرسشنامه زنان کارگرسرپرست خانواردفترچه راهنما و پرسشنامه زنان کارگرسرپرست خانوار

بخشنامه دستمزد سال 94بخشنامه دستمزد سال 94                                                       

آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه هاآیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها                       

مرجع تصویری ایمنی کارگاههای ساختمانی مرجع تصویری ایمنی کارگاه های ساختمانی                                            

آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه هاآخرین اطلاعات مربوط به مشاغل خانگی